Motto dňa

Vaša myšlienka:

"Dnešok je tým správnym dňom, kedy môžeme milovať, konať a predovšetkým žiť."

- Dalajláma

 

Magazín pre všetky ženy

Obchodné Podmienky

Obchodné a reklamačné podmienky

Tieto obchodné podmienky platia pre nákup v internetovom obchode www.ejHa.sk. Podmienky bližšie vymedzujú a upresňujú práva a povinnosti predávajúceho (prevádzkovateľ) a kupujúceho (zákazník, spotrebiteľ).


Vymedzenie pojmov:   
•    predávajúci je prevádzkovateľ internetového obchodu www.ejHa.sk
•    kupujúci je fyzická alebo právnická osoba, ktorá vstúpila do obchodného vzťahu s predávajúcim
•    tovar sú produkty alebo služby v ponuke internetového obchodu www.ejHa.sk
•    objednávka je kúpna zmluva, na základe ktorej je realizovaný predaj tovaru

Všetky zmluvné vzťahy medzi predávajúcim a kupujúcim sú uzatvorené v súlade s právnym poriadkom Slovenskej republiky. V prípade, ak je zmluvnou stranou spotrebiteľ, riadia sa právne vzťahy neupravené Obchodnými podmienkami zákonom č. 40/1964 Z. z. Občiansky zákonník, v platnom znení, zákonom č. 250/2007 Z. z. Zákon o ochrane spotrebiteľa, v platnom znení a zákonom č. 108/2000 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji v platnom znení. V prípade, ak je zmluvnou stranou podnikateľ, riadia sa právne vzťahy neupravené obchodnými podmienkami zákonom č. 513/1991 Z. z. Obchodný zákonník, v platnom znení.

Prevádzkovateľ obchodu www.ejHa.sk: (ďalej  ako "predávajúci")

 • M&ZK s.r.o.
 • Romanova 40
 • 85102 Bratislava
 • IČO: 46 555 129
 • DIČ: 2023446326  (nie sme platcami DPH)

Zapísaná do obchodného registra Okresného súdu Bratislava I, Oddiel Sro, vložka číslo:  79585/B

1. OBJEDNÁVANIE TOVARU

Všetky objednávky prijaté cez internetový obchod www.ejha.sk sa považujú za záväzné. Kúpna zmluva medzi predávajúcim a kupujúcim vzniká odoslaním objednávky zo strany kupujúceho a jej prijatím na strane predávajúceho. Predávajúci si vyhradzujeme právo na zmenu cien. Kupujúci platí cenu, ktorá je uvedená v informačnom emaily, ktorý kupujúci dostane po potvrdení objednávky. Vyhradzujeme si právo na predĺženie dodacej doby a to v prípade, že sa vyskytnú nepredvídateľné udalosti. V takomto prípade bude kupujúci okamžite informovaný.

Postup pri objednávaní tovaru v internetovom obchode www.ejHa.sk :

 1. Kupujúci si vloží vybraný tovar do košíka kliknutím na „Pridať do košíka“
 2. Po vybraní všetkých položiek tovaru, ktoré si chce objednať,  je kupujúci povinný vyplniť svoje identifikačné údaje potrebné k fakturácii tovaru
 3. Ďalším krokom k platnej objednávke je nutné vybrať si z ponúkaných možností dopravy tovaru a formu platby kliknutím na „Výber platby a tovaru“
 4. Posledným krokom je finálne potvrdenie objednávky kliknutím na  tlačidla „Potvrdiť objednávku“.

Kupujúci pri potvrdení objednávky musí taktiež súhlasiť s Obchodnými podmienkami internetového obchodu www.ejHa.sk.

Takto vykonaná objednávka sa považuje za záväznú a je v súlade so zákonom č. 108/2000 Z.z. v znení neskorších zmien a predpisov chápaná ako zmluva uzavretá na diaľku.

Nová registrácia je vhodná pre tých kupujúcich, ktorí v e-shope nakupujú opakovane. Pri opakovanom nákupe nebudú musieť opäť vypĺňať svoje identifikačné údaje, ale len zadaním mena a hesla sa im automaticky načítajú zo systému.

Pre zaregistrovaných kupujúcich stačí cez tlačítko Prihlásenie zadať svoje prihlasovacie meno (kupujúci si ho pri registrácii určuje sám) a heslo, ktoré kupujúcemu vygeneruje registračný systém a je doručené kupujúcemu na jeho emailovú adresu.

Súhlasom s obchodnými podmienkami dáva kupujúci predávajúcemu súhlas s posielaním informačných a obchodných emailov firmy M&ZK s.r.o..  Tento súhlas môže kupujúci kedykoľvek zrušiť písomne alebo formou emailu na adresu objednavky@ejha.sk

2. OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

Informačný systém internetového obchodu je registrovaný na úrade pre ochranu osobných údajov pod číslom 201417149

Prevádzkovateľom osobných údajov je spoločnosť M&ZK s.r.o., so sídlom Romanova 40 , 851 02 Bratislava, IČO 46 555 129, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Vložka číslo 79585/B 

Prevádzkovateľ pri spracovaní osobných údajov postupuje v súlade s nasledujúcimi právnymi predpismi:

Zákon č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679

 

 Spotrebiteľ používaním tohto internetového obchodu súhlasí so zhromažďovaním a používaním informácií o sebe a uskutočňovaných nákupoch pre potreby internetového obchodu. Daňový doklad bude uchovaný 10 rokov.

Vyplnením objednávacieho formulára pri záväznej objednávke dávate súhlas s použitím, spracovaním a uložením Vašich osobných údajov /meno, priezvisko, telefónne číslo, e-mailová adresa, adresa/ do našej databázy. Tento súhlas udeľuje zákazník predávajúcemu a teda: odoslaním objednávky objednávateľ poskytuje sprostredkovateľovi v súlade so zákonom  o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov svoje osobné údajov uvedené v objednávke za účelom vybavenia objednávky a dodania tovaru, a to na dobu nevyhnutú na plnenie zmluvy sprostredkovateľom. V prípade samostatnej registrácie bez objednávky udeľuje zákazník súhlas so spracovaním jeho osobných údajov v súlade so spomínaným zákonom. Poskytnutie osobných údajov objednávateľom je dobrovoľné. Objednávateľ má právo svoj súhlas odvolať a to písomnou formou na adresu sídla sprostredkovateľa alebo emailom cez kontaktný formulár. 

Ďalšími príjemcami Vašich osobných údajov budú firmy Direct Parcel Distribution SK s.r.o., firma Optimum ACC s.r.o, Heureka Shopping s.r.o. (spracovanie emailu pre zasielanie emailového dotazníka spokojnosti) a firma GlobeWeb Czech s.r.o.

Za podmienok stanovených v nariadení máte právo požadovať od správcu prístup k Vašim osobným údajom, právo na opravu alebo vymazanie Vašich osobných údajov, prípadne obmedzenie ich spracovania, právo namietať proti spracovaniu Vašich osobných údajov, a ďalej právo na prenosnosť Vašich osobných údajov. Máte právo kedykoľvek odvolať súhlas so spracovaním Vašich osobných údajov.

3. POTVRDENIE OBJEDNÁVKY

Predávajúci zašle kupujúcemu potvrdenie objednávky  a to automaticky vygenerovaným e-mailom objednávkového systému. Týmto sa považuje objednávka zo strany kupujúceho ako záväzná.

4. ZÁRUKA VRÁTENIA PEŇAZÍ

Kupujúci je oprávnený na vrátenie tovaru. V prípade ak nebude s objednaným tovarom spokojný, môže ho bez udania dôvodu vrátiť do 14 dní od prevzatia objednávky. Peniaze budú vrátené na bankový účet zákazníka prevodom do 7 dní od doručenia vráteného tovaru, v plnej sume tovaru, mimo nákladov na poštovné a balné, vzniknuté pri objednávke. Vrátený tovar musí byť vrátený osobne alebo odoslaný doporučene na adresu predajcu, v pôvodnom obale, kompletný a bez známok použitia. V prípade, ak kupujúci vráti tovar poškodený, neúplný, alebo viditeľne používaný, má predávajúci právo si takto vzniknutú škodu stiahnuť zo sumy, ktorú vráti za objednaný tovar na účet kupujúceho. Náklady na dopravu tovaru späť ku predávajúcemu hradí kupujúci. Tovar nemožno vrátiť na dobierku. Pri splnení týchto podmienok bude kupujúcemu vrátená finančná čiastka za vrátený tovar, teda suma, za ktorú kupujúci tovar  nakúpil, mimo poštovného. Pri nesplnení niektorých z vyššie uvedených podmienok nebude predávajúci schopný akceptovať odstúpenie od spotrebiteľskej zmluvy a tovar bude vrátený na náklady kupujúceho späť.

5. ZRUŠENIE OBJEDNÁVKY

Každú objednávku môže kupujúci zrušiť do 12 hodín od jej odoslania cez objednávkový systém a to formou emailu na adresu: objednavky@ejha.sk . V prípade storna objednávky do 12 hodín predávajúci neúčtuje kupujúcemu žiadne poplatky súvisiace so zrušením objednávky.

Pri zrušení objednávky je potrebné uviesť Vaše meno, číslo objednávky a názov objednaného tovaru. Predávajúci má právo zrušiť objednávku, ak z dôvodu vypredania zásob, alebo nedostupnosti tovaru nie je schopný dodať tovar kupujúcemu v lehote určenej týmito obchodnými podmienkami, alebo v cene, ktorá je uvedená v internetovom obchode, pokiaľ sa s kupujúcim nedohodne na náhradnom plnení, a taktiež ak objednávku nie je možné záväzne potvrdiť (chybné telefónne číslo, nedostupný, neodpovedá na e-mail, atď.). V prípade, že táto situácia nastane, predávajúci bude okamžite kontaktovať kupujúceho, za účelom dohody o ďalšom postupe. O stornovaní objednávky bude kupujúci informovaný telefonicky alebo emailom. V prípade, že kupujúci už zaplatil za zrušenú objednávku na tovar časť, alebo celú kúpnu cenu, bude mu táto čiastka vrátená do 7 dní od zrušenia objednávky, bezhotovostným prevodom na ním určený účet.

Zákazník, ktorý si objedná tovar v úmysle poškodiť obchodníka a to tým, že svoju záväznú objednávku nestornuje v stanovenej dobe a odoslanú/vyexpedovanú zásielku s objednaným tovarom na pošte alebo od kuriéra úmyselne neprevezme a takisto zákazník, ktorý úmyselne objedná na iného človeka bez jeho vedomia a zneužije tak jeho osobné údaje, bude zverejnený na čiernej listine neserióznych zákazníkov a je povinný predávajúcemu uhradiť vzniknuté náklady na poštovnom a balnom vo výške 5 €.  V prípade, že nie je doručene oznámenie o uložení zásielky do 7 dní od zrealizovania objednávky, vzniká kupujúcemu povinnosť kontaktovať predajcu a požiadať o podacie číslo zásielky. Následne si ísť zásielku prevziať na dodaciu poštu. Nedoručenie oznámenia o uložení zásielky neoprávňuje zásielku neprevziať.

6. VYBAVENIE OBJEDNÁVKY

Všetky uvedené ceny v internetovom obchode www.ejHa.sk sú konečné a prepočítané konverzným kurzom 30,1260 SKK = 1 €. Predávajúci M&ZK s.r.o. nie je platcom DPH. Predávajúci si vyhradzuje právo na zmenu cien. Kupujúci uhradí kúpnu cenu podľa zvoleného spôsobu platby a tovar obdrží podľa spôsobu dopravy, ktorú si sám zvolil pri objednávaní tovaru.

7. DOPRAVA, POŠTOVNÉ A BALNÉ

Predávajúci si vyhradzuje právo na zmenu ceny poštovného.

Predávajúci si vyhradzuje právo na predĺženie dodacej doby v prípade, že sa vyskytnú nepredvídateľné okolnosti. O takomto predĺžení dodacej lehoty je kupujúci bezodkladne informovaný telefonicky alebo e-mailom.

Tovar bude doručený na adresu uvedenú v objednávkovom formulári. Dodacia adresa sa môže líšiť od fakturačnej adresy.

Pri objednávke nad 100 € poskytne predavajúci kupujúcemu zľavu na poštovnom vo výške 100%, t.z. pri objednávke nad túto stanovenú sumu je poštovné zdarma, táto zľava sa nevzťahuje na spôsob platby formou "Dobierka". Pri odmietnutí prevzatia objednaného tovaru sa kupujúci zaväzuje predávajúcemu zaplatiť náklady na dopravu a balné vo výške 5 €.

Tovar je doručený nasledujúcimi spôsobmi:

 • Slovenská pošta: Doporučený list I.triedy ( aktuálna výške zverejnená na stránke )
 • Slovenská pošta: Doporučený list II.triedy ( aktuálna výške zverejnená na stránke )
 • Kuriérska služba: ( aktuálna výške zverejnená na stránke )
 • Slovenská pošta: Dobierka ( aktuálna výške zverejnená na stránke )
 • Osobný odber na kontaktnom mieste: Bajkalská 9/B, Bratislava 831 04 ( bezplatne )

Uzavretím obchodnej zmluvy, čiže odoslaním záväznej objednávky sa kupujúci zaväzuje k prevzatiu tovaru a k zaplateniu faktúrovanej sumy. Pri nedodržaní obchodných podmienok (neprevzatie dobierky) má internetový obchod www.ejHa.sk nárok na kompenzáciu nákladov spojených so zabalením a odoslaním tovaru (netýka sa osobného odberu). Kupujúci, ktorý poruší obchodné podmienky neprevzatím zaslanej zásielky, je povinný uhradiť vyššie spomenuté náklady vo výške 5 € na účet internetového obchodu www.ejHa.sk: 2700430852/8330.

Preprava do Českej republiky: pre balíky do 500g + dobierka CZK = 3,99 € / Slovenská pošta - Česká pošta. Doručenie do 3 pracovných dní od odoslania zásielky. Pre balíky nad 1kg -podľa váhy a aktuálneho cenníka Slovenskej pošty.

Preprava do krajín EÚ: ceny za poštovné do krajín EÚ sú učtované podľa váhy a aktuálneho cenníka Slovenskej pošty.

Preprava do krajín mimo EÚ: ceny za poštovné mimo krajín EÚ sú učtované podľa váhy a aktuálneho cenníka Slovenskej pošty. V prípade vrátenia tovaru z krajín mimo EÚ si je kupujúci vedomý prípadných poplatkov spojených s colným konaním.

8. PREPRAVA - KURIÉRSKOU SLUŽBOU / POŠTOU

 • KURIÉR - dobierka: platba za tovar prebieha v hotovosti vodičovi kuriérskej služby; vodič Vám vystaví doklad o zaplatení
 • pri nezastihnutí Vás bude kontaktovať prepravná kuriérska firma a dohodne nový termín dodania (už pri objednávke je potrebné, aby kupujúci uviedol funkčný telefonický kontakt, na ktorom bude zastihnuteľný)
 • predávajúci NENESIE zodpovednosť za oneskorenie dodania objednaného tovaru zavineného doručovateľom, za poškodenie zásielky zavinené doručovateľom (prepravnou firmou) a za nesprávne informácie poskytnuté objednávateľom pri objednávke (adresa dodania tovaru, nepravdivé telef. číslo kupujúceho, a pod.)

Postup pri preberaní zásielky: Pri preberaní produktu je spotrebiteľ povinný skontrolovať fyzickú neporušenosť a kompletnosť zásielky. Pokiaľ je zásielka viditeľne poškodená a zničená, spotrebiteľ je povinný bez prevzatia zásielky ihneď kontaktovať predávajúceho a so zasielateľskou spoločnosťou spísať Zápis o škode na zásielke. Akékoľvek neskoršie reklamácie na množstvo a fyzické porušenie produktu nebudú akceptované.

Pokiaľ poškodenie výrobku zistíte až po rozbalení balíka, neodkladne kontaktujte prepravnú službu a  o danej skutočnosti informujte aj nás na t.č. 0902 646 901. Pri neskorom oznámení nemusí byť Vaša reklamácia u prepravnej spoločnosti kladne vybavená. Pri rozbalení dbajte na to, aby ste obal a vnútorné výplne rozbaľovaním nepoškodili. Obal vo vlastnom záujme nevyhadzujte a nejakú dobu uschovajte.

V prípade nedoručenia zásielky v stanovenej lehote je zahájené vyšetrovanie na strane prepravnej spoločnosti, ktoré môže trvať niekoľko dní. Počas tejto lehoty nie je možné uskutočniť žiadnu peňažnú náhradu kupujúcemu alebo zásielku kupujúcemu poslať  znovu.

9. DODACIA  LEHOTA

Dodacia lehota je uvedená v popise konkrétneho produktu na stránke www.ejHa.sk. V prípade, že nebude možné objednávku vybaviť alebo niektorý tovar nebude v dostatočnom množstve na sklade, budeme Vás o tejto skutočnosti  informovať telefonicky alebo emailom. Je potrebné, aby kupujúci uviedol v objednávke funkčnú a používanú emailovú adresu, na ktorú mu budú zasielané informácie o priebehu objednávky.

Predávajúci si vyhradzuje právo zrušiť objednávku alebo jej časť v týchto prípadoch:

 • tovar sa už nevyrába alebo nedodáva,
 • alebo sa výrazným spôsobom zmenila cena tovaru.

V prípade, že táto situácia nastane, predávajúci bude  kontaktovať kupujúceho za účelom dohody o ďalšom postupe. V prípade, že kupujúci zaplatil časť alebo celú čiastku kúpnej ceny a tovar nebude môcť byť dodaný, bude mu táto čiastka vrátená späť do 7 dní od obdržania sumy na účet internetového obchodu ejHa.sk.
10. DODANIE DAŇOVÉHO A ZÁRUČNÉHO LISTU

Daňový doklad (faktúra) je zasielaný priamo so zásielkou alebo na email uvedený pri objednávke tovaru. Faktúra slúži ako dodací a reklamačný list. Štandartne je na tovar poskytnutá záručná doba 24 mesiacov, pokiaľ nie je pri tovare uvedené inak. Pri súhlase s obchodnými podmienkami kupujúci dáva súhlas so zaslaním faktrúry za objednaný tovar na email uvedený pri objednávke.

11. ODSTÚPENIE OD ZMLUVY – VRÁTENIE TOVARU

V súlade s § 12 zákona  č. 108/2000 Z. z. je spotrebiteľ oprávnený bez uvedenia dôvodu odstúpiť od zmluvy do 14 pracovných dní odo dňa prevzatia tovaru. Odstúpenie od zmluvy musí byť uskutočnené písomnou formou. Musí obsahovať všetky údaje slúžiace k identifikácii produktu, spotrebiteľa a predávajúceho a musí byť vo vyššie uvedenej lehote doručené spolu s produktom do sídla predávajúceho.

Produkt nesmie byť poškodený, používaný, musí byť v pôvodnom obale a spolu s produktom musí spotrebiteľ odovzdať všetky dokumenty týkajúce sa predmetného produktu (návod na obsluhu, záručný list, originálny doklad o nadobudnutí a pod.), ktoré obdržal pri jeho kúpe. Spotrebiteľ súhlasí a berie na vedomie, že písomnou formou sa v tomto prípade rozumie listina o odstúpení od kúpnej zmluvy podpísaná spotrebiteľom.

Produkt, ktorý chce kupujúci predávajúcemu vrátiť, neposiela na dobierku, ale ako doporučenú zásielku Slovenskou poštou na adresu predávajúceho (na sídlo firmy M&ZK s.r.o., uvedenú v kontaktoch). Zásielka zaslaná kupujúcim predávajúcemu na dobierku nebude predávajúcim prevzatá a pošta ju vráti späť kupujúcemu.

V prípade vrátenia tovaru z krajín mimo EÚ si je kupujúci vedomý prípadných poplatkov spojených s colným konaním.

Pri dodržaní vyššie uvedených povinností spotrebiteľa, predávajúci prevezme tovar späť a do 7 dní odo dňa odstúpenia zmluvy cenu zaplatenú za produkt alebo za službu alebo preddavok, ktorý spotrebiteľ uhradil za produkt alebo službu vráti spotrebiteľovi vopred dohodnutým spôsobom späť (prevodným príkazom alebo poštovou poukážkou).

Kupujúci nemôže odstúpiť od kúpnej zmluvy uzavretej na diaľku najmä v nasledovných prípadoch:

a) ak ide o zmluvu, ktorej súčasťou je aj poskytnutie služby, ak sa služba začala plniť so súhlasom spotrebiteľa pred uplynutím lehoty na odstúpenie od zmluvy

b) ak ide o zmluvu, ktorej predmetom je predaj produktu alebo služieb, ktorých cena závisí od pohybu cien na finančnom trhu, ktoré predávajúci nemôže ovplyvniť

c)  ak ide o zmluvu, ktorej predmetom je predaj produktu zhotoveného podľa osobitých požiadaviek spotrebiteľa alebo produktu určeného osobitne pre jedného spotrebiteľa, alebo produktu, ktorý vzhľadom na jeho vlastnosti nemožno vrátiť (CD, DVD, certifikáty, a pod.) a takisto aj pre tovar objednaný zo zahraničia na konkrétnu požiadavku kupujúceho

Predávajúci si vyhradzuje právo zrušiť objednávku (odstúpiť od zmluvy) alebo jej časť ak:

a)       produkt sa nevyrába alebo sa prestal vyrábať

b)       zmenila sa cena u dodávateľa produktu

c)       vystavená cena produktu bola chybná

12. REKLAMÁCIA A ZÁRUKA

Všetky výrobky v našej ponuke majú zákonom stanovenú záručnú dobu 24 mesiacov, ktorej rozsah a dĺžka závisia od výrobkov a značiek. Záručná lehota začína plynúť prevzatím tovaru kupujúcim. Štandardná záručná doba sú 2 roky, pokiaľ nie je pri tovare uvedené inak. Záruka sa vzťahuje iba na výrobné vady.

Prípadnú reklamáciu vybavíme s Vami individuálnou dohodou k Vašej spokojnosti v súlade s platným právnym poriadkom.  Kupujúci je povinný tovar po jeho prevzatí prezrieť tak, aby zistil prípadné poškodenia. Pokiaľ budú takéto poškodenia zistené, je kupujúci túto skutočnosť povinný bezodkladne  nahlásiť predajcovi. Za poškodenia alebo stratu vzniknutú prepravcom predávajúci neručí. Poškodenie alebo stratu vzniknutú prepravou kupujúci rieši priamo s konkrétnou prepravnou službou.

Postup pri reklamácii:

 • informujte nás o reklamácii telefonicky na t.č. 0902 646 901, e-mailom na adresu objednavky@ejha.sk alebo písomne na adresu sídla firmy M&ZK s.r.o. uvedenú v kontakte na stránke www.ejha.sk
 • od nahlásenia reklamácie je potrebné tovar predávajúcemu doručiť do 10 dní
 • tovar zašlite ako doporučený balík na adresu sídla firmy M&ZK s.r.o. uvedenú v kontakte na stránke  www.ejha.sk . Zásielku zašlite NIE na dobierku, ale ako doporučenú zásielku. Na základe telefonickej alebo emailovej dohody je možné priniesť reklamovaný tovar aj osobne na adresu firmy M&ZK s.r.o. uvedenú v kontakte na stránke www.ejha.sk
 • pre každú reklamáciu je bezpodmienečne nutné pripojiť tovar (výhradne v pôvodnom stave a obale), príslušenstvo, originál faktúry, záručný list (ak bol k danému tovaru priložený), návody
 • k tovaru pripojiť aj list s popisom reklamácie
 • zákazník sa môže o priebehu reklamácie informovať emailom na objednavky@ejha.sk
 • o ukončení a o výsledku reklamácie bude zákazník informovaný telefonicky alebo emailom
 • pokiaľ reklamácia bude vybavená formou vrátenia peňazí, zákazníkovi bude vrátená suma za reklamovaný tovar, bez nákladov kupujúceho na poštovné vzniknutých pri objednávke

Predávajúci je povinný vybaviť reklamáciu a ukončiť reklamačné konanie jedným z nasledujúcich spôsobov:

- odovzdaním opraveného tovaru
- výmenou tovaru
- vrátením kúpnej ceny tovaru
- vyplatením primeranej zľavy z ceny tovaru
- odôvodneným zamietnutím reklamácie tovaru.

Predávajúci je povinný o vybavení reklamácie kupujúcemu vydať písomný doklad najneskôr do 30 dní odo dňa prijatia reklamovaného tovaru.

Záruka sa nevzťahuje na:

 • vonkajšie poškodenie výrobku
 • škody spôsobené zákazníkom a to používaním, ktoré je v rozpore s návodom od výrobcu
 • škody spôsobené používaním prídavných zariadení, doplnkov alebo nezodpovedajúceho spotrebného materiálu

V prípade, že sa potvrdí dodanie nezodpovedajúceho tovaru, kupujúci si bude môcť vybrať medzi opravou alebo nahradením výrobku (okrem prípadu, ak je jedna z možností neporovnateľne drahšia ako druhá).

Orgán dozoru:

Inšpektorát SOI pre Bratislavský kraj
Prievozská 32, P.O. Box 5,820 07 Bratislava 27

13. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

Predávajúci si vyhradzuje právo zmeny ceny. Pri zmene ceny predávajúci kontaktuje kupujúceho. Kupujúci má právo pri takto upravených cenách objednávku stornovať.

Spotrebiteľ prehlasuje, že pred vyplnením alebo oznámením objednávky sa oboznámil s týmito všeobecnými podmienkami a reklamačným poriadkom a súhlasí s nimi.

Bez ohľadu na ostatné ustanovenia zmluvy, predávajúci nezodpovedá spotrebiteľovi za ušlý zisk, stratu príležitostí alebo žiadne iné nepriame alebo následné straty v dôsledku nedbalosti, porušenia zmluvy alebo vzniknuté iným spôsobom.

Tieto všeobecné obchodné podmienky boli formulované a ustanovené v dobrej viere, za účelom splnenia zákonných podmienok a úprav korektných obchodných vzťahov medzi predávajúcim a kupujúcim. V prípade, ak sa preukážu kompetentným orgánom Slovenskej republiky niektoré ustanovenia týchto podmienok ako neplatné alebo nevynútiteľné, a to celkom alebo čiastočne, platnosť a vynútiteľnosť ostatných ustanovení a zvyšné časti príslušného ustanovenia tým zostávajú nedotknuté.

Práva spotrebiteľa, t.j. kupujúceho vo vzťahu k predávajúcemu vyplývajúce zo zákona o ochrane spotrebiteľa č. 634/1992 Zb. v znení neskorších zmien a predpisov a zákona o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji č. 108/2000 Z.z v znení neskorších zmien a predpisov, zostávajú týmito podmienkami nedotknuté.

Právne vzťahy a podmienky tu výslovne neupravené ako aj prípadné spory vzniknuté z neplnenia týchto podmienok sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného alebo Občianskeho zákonníka.

Predávajúci a kupujúci sa dohodli, že plne uznávajú komunikáciu na diaľku – telefonickú alebo elektronickú formu komunikácie, najmä prostredníctvom elektronickej pošty a internetovej siete ako platnú a záväznú pre obe zmluvné strany.

 

Tieto Obchodné podmienky vstupujú do platnosti 25.05.2018

 

 

X

Tento e-shop využíva cookies a bez ich použitia nie je schopný fungovať. Nesúhlasím s požívaním cookies na tomto e-shope (zobrazí sa prázdna stránka).

Suhlasim